Unia Europejska (logo) Pomorze Zachodnie (logo)

Pomorze Zachodnie Innowacyjne, Kreatywne, Nowoczesne

Projekt realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego, Priorytet FEPZ – 1. Fundusze Europejskie na rzecz przedsiębiorczego Pomorza Zachodniego, Działanie FEPZ.01.08 Promocja innowacji i przedsiębiorczości oraz profesjonalizacja obsługi inwestorów.

Wartość projektu – 30 000 000,00 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich – 30 000 000,00 zł

Czas trwania projektu: 03.2024-12.2029

W projekcie planuje się realizację następujących zadań:

Zadanie 1

Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie regionalnym oraz osób planujących założenie działalności gospodarczej.

Planowane działania:

 • Organizacja cykli warsztatów, spotkań z ekspertami, szkoleń, wykładów, kursów indywidualnych, webinarów i innych form wsparcia dla regionalnych MMŚP mających na celu pomoc w opracowaniu i wdrożeniu indywidualnej strategii marketingowej, rozwój przedsiębiorczości i wzrost konkurencyjności
 • Wsparcie MMŚP w tworzeniu dedykowanych materiałów marketingowych w ramach pakietów promocyjnych dla lokalnych MMŚP
 • Realizacja szeroko zakrojonych kampanii promocyjno-informacyjnych promujących działania realizowane w ramach projektu, sukcesy biznesowe zachodniopomorskich firm, budujących świadomość w obszarze innowacji, kreatywności i zrównoważonego rozwoju.
 • Unowocześnienie i zoptymalizowanie strony internetowej biznes.wzp.pl będącej platformą wymiany wiedzy, doświadczeń i możliwości oferowanych MMŚP z regionu. Pozwoli to na efektywniejsze dotarcie z informacją do wszystkich potencjalnych odbiorców projektu.

Zadanie 2

Budowanie potencjału Pomorza Zachodniego przez pryzmat lokalnej przedsiębiorczości.

Planowane działania:

 1. Realizacja szeroko zakrojonych krajowych kampanii promocyjno-informacyjnych ukazujących walory i potencjał gospodarczy regionu.
 2. Zachęcenie do inwestowania na Pomorzu Zachodnim, poprzez ukazanie sukcesów biznesowych i dobrych praktyk zachodniopomorskich przedsiębiorstw, oferty inwestycyjnej regionu oraz możliwości współpracy z regionalnymi podmiotami.

Zadanie 3

Udział i współorganizacja krajowych i zagranicznych przedsięwzięć i inicjatyw, takich jak konferencje, targi, kongresy, wystawy, prelekcje, umożliwiających gospodarczą promocję regionu.

Planowane działania:

 1. Prezentacja gospodarczego potencjału województwa poprzez udział i współorganizację przedsięwzięć ukazujących potencjał przedsiębiorstw oraz walory gospodarcze Pomorza Zachodniego.
 2. Realizacja kampanii promocyjno-informacyjnych zakładających ukazanie innowacji regionalnych, możliwości kooperacji i potencjału inwestycyjnego Pomorza Zachodniego na arenie krajowej i międzynarodowej, budującej świadomość w obszarach kreatywności, zrównoważonego rozwoju oraz innowacji reprezentowanych przez lokalnych przedsiębiorców i innowatorów.

Zadanie 4

Organizacja cennych inicjatyw gospodarczych o charakterze regionalnym, krajowym i międzynarodowym, kreujących innowacyjny, otwarty i nowoczesny wizerunek Pomorza Zachodniego.

 • Organizacja konkursów gospodarczych dla MMŚP, międzynarodowych wydarzeń o charakterze targów, wystaw, konferencji i innowacyjnych eventów, sesji mentorskich z najlepszymi praktykami w danych dziedzinach.
 • Realizacja kampanii promocyjno-informacyjnych stanowiącej wsparcie dla inicjatyw realizowanych w ramach projektu.

Grupy docelowe

Odbiorcami bezpośrednimi wszystkich działań projektowych będą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z regionu.

Biorąc pod uwagę skalę podejmowanych działań należy wskazać również potencjalnych odbiorców pośrednich: przedstawiciele organizacji i przedsiębiorstw działających na arenie lokalnej, regionalnej, krajowej oraz międzynarodowej, potencjalni inwestorzy, osoby poszukujące informacji o usługach przyszłości, regionie, instytucje i środowisko otoczenia biznesu, sektor innowacji w regionie, kraju i na świecie, uczestnicy międzynarodowych spotkań, konferencji i warsztatów, wykładów, szkoleń, właściciele, operatorzy i zarządcy produktów gospodarczych, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiciele lokalnego biznesu, branż zbieżnych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami, odbiorcy mediów, mieszkańcy województwa i osoby pracujące na jego terenie, a także odbiorcy ogólnokrajowi, klastry, centra innowacji, centra transferu technologii, parki technologiczne, inne podmioty tworzące ekosystem innowacji.

Cel projektu

Celem projektu Pomorze Zachodnie – Innowacyjne, Kreatywne, Nowoczesne jest realizacja kompleksowych działań stwarzających lepsze warunki dla rozwoju MMŚP z regionu, wpływających na wzrost ich potencjału (doradztwo biznesowe, rozwój kompetencji, wsparcie promocyjne, marketingowe, budowa kontaktów B2B i B2C). Kluczowe jest budowanie pozytywnego i innowacyjnego wizerunku Pomorza Zachodniego jednocześnie na arenie regionalnej, krajowej jak i międzynarodowej. Dzięki temu region będzie odbierany jako zaufany partner wspomagający przedsiębiorczość oraz innowacje, który jest otwarty na kreatywne pomysły biznesowe. W znaczący sposób wpłynie to na wzrost rozpoznawalności lokalnych przedsiębiorców, (budując ich konkurencyjność), wzrost zainteresowania ofertami inwestycyjnymi, a także chęć inwestowania w lokalne spółki przez potencjalnych inwestorów zarówno krajowych jak i zagranicznych.

Efekty, rezultaty projektu

 • Wzmocnienie pozytywnego i innowacyjnego wizerunku Pomorza Zachodniego na arenie regionalnej, krajowej jak i międzynarodowej.
 • Wzmocnienie rozwoju przedsiębiorstw działających zwłaszcza w oparciu o nowoczesne technologie, badania i rozwój oraz rozwiązania cyfrowe.
 • Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki poprzez wzrost rozpoznawalności lokalnych podmiotów i podniesienie ich konkurencyjności na arenie krajowej i międzynarodowej;
 • Systemowa koordynacja działań prowadzonych przy współpracy z lokalnymi IOB/OI oraz partnerami społeczno- gospodarczymi  służących rozwijaniu warunków i narzędzi do wymiany i zdobywania know-how, prowadzących do wzrostu potencjału przedsiębiorstw z sektora MŚP.
 • Wsparcie i zaangażowanie MŚP w działania rozwojowe, testowanie procesów rozwijających kreatywność i innowacyjność, ukazywanie dobrych praktyk, innowacyjne działania promocyjne.

Twoja przeglądarka jest nieaktualna! Może to powodować kłopoty z bezpieczeństwem oraz nieprawidłowe wyświetlanie stron. Zaaktualizuj swoją przeglądarkę lub pobierz jedną z następujacych: Firefox, Chrome, Opera.