Unia Europejska (logo) Pomorze Zachodnie (logo)

Uczenie przez całe życie

NAZWA PROJEKTU:

Projekt realizowany w ramach naboru pt. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych”. Inwestycja A3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie.

WNIOSKODAWCA I REALIZATOR:

Województwo Zachodniopomorskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

OKRES REALIZACJI:

01.01.2023 – 30.06.2026

FINANSOWANIE:

Projekt powstał w odpowiedzi na niekonkurencyjny nabór na projekty własne samorządów wojewódzkich, ogłoszony przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w imieniu Ministerstwa Edukacji
i Nauki, w ramach przedsięwzięcia Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie,
w tym uczenia się dorosłych.
Finansowany jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy
i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji A3.1.1. „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”, realizowanej z Europejskiego Funduszu Odbudowy (ang. Next Generation EU), którego celem jest wsparcie rozwoju krajów członkowskich i Unii Europejskiej po kryzysie spowodowanym pandemią COVID-19.

KWOTA DOFINANSOWANIA Z UE: 21 500 000,00 PLN

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest budowa systemu koordynacji działań w województwie zachodniopomorskim, zorientowanego na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych. Projekt przyczyni się to do wzmocnienia dostosowania kształcenia i szkolenia do potrzeb regionalnego rynku pracy, zachodzących na nim zmian oraz upowszechnienia idei Lifelong learning (LLL). Umożliwi wsparcie wdrażania i monitorowania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 jako polityki publicznej na poziomie regionalnym, poprzez realizację zadań na rzecz wspierania polityki edukacyjnej województwa, koordynację działań w zakresie doradztwa zawodowego oraz promocję kształcenia zawodowego.

GŁÓWNE ZADANIA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
W PROJEKCIE I GRUPY DOCELOWE:

 1. Przeprowadzenie konkursów dla pracodawców, którzy w szczególny sposób współpracują ze szkołami i placówkami edukacyjnymi w zakresie wspierania uczniów w procesie zdobywania zawodu i kształtowania kariery zawodowej.
 2. Zaprojektowanie i wdrożenie programu „Zawodowy Summer Camp” wzmacniającego działania edukacyjne na różnych szczeblach edukacji formalnej w obszarze
  doradztwa zawodowego oraz edukacji pozaformalnej, w postaci kilkudniowych wyjazdowych form kształceniowych obejmujących preorientację zawodową oraz praktyczną naukę zawodu z wykorzystaniem aktywnych form edukacyjno-wychowawczych. Zajęcia prowadzone będą przez mentorów i specjalistów w danym zawodzie, którzy swoim doświadczeniem i postawą będą promowali ideę uczenia się przez całe życie. Uczestnikami wyjazdów będzie młodzież zachodniopomorskich szkół podstawowych (klasy 7 i 8), szkół zawodowych, liceów i techników.
 3. Przeprowadzenie szeroko zakrojonej kampanii społecznej promującej dzielenie się zawodowym doświadczeniem, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i osobistych, wskazująca potrzebę samokształcenia i możliwości w tym zakresie ludzi w każdym wieku.
 4. Opracowanie i realizacja innowacyjnej kampanii promocyjnej „Work Project” wspierającej kapitał społeczny na rzecz rozwoju umiejętności w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej oraz uczenia się nieformalnego ze zwróceniem szczególnej uwagi na kooperację i efektywność międzypokoleniową. Projekt będzie zawierał elementy motywacyjne, promujące podnoszenie swoich kwalifikacji, pokazujące możliwości wykorzystania kompetencji zawodowych na rynku pracy.
 5. Organizacja konferencji związanych z promocją kształcenia zawodowego, rozwoju osobistego oraz idei uczenia się przez całe życie, wspierającego systemowe rozwiązania
  edukacyjne w obszarze doradztwa zawodowego i edukacji formalnej i pozaformalnej. Wystąpienia prelegentów, mentorów, osób znanych i lubianych w przestrzeni publicznej, zawodowo podejmujących problematykę zmian w procesie kształcenia zawodowego czy rozwoju osobistego będą dotyczyły m. in. rozwoju zawodowego, przedsiębiorczości, motywacji. Pokazywane przykłady kształtowania kariery zawodowej na ścieżce edukacji formalnej i nieformalnej, będą stanowiły inspirację i motywację dla zgromadzonej publiczności w różnym wieku i o różnym dorobku zawodowym.
 6. Upowszechnianie kształcenia zawodowego i idei uczenia się przez całe życie poprzez opracowanie i rozpowszechnienie pakietu materiałów z zakresu doradztwa zawodowego skierowanego do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

GŁÓWNE ZADANIA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W PROJEKCIE I GRUPY DOCELOWE:

 1. Utworzenie i funkcjonowanie Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji (WZK) składającego się z reprezentantów podmiotów i instytucji z pięciu kluczowych dla rozwoju filarów tj. oświata, gospodarka, zarządzanie strategiczne, fundusze europejskie, dialog społeczny. Do zadań Zespołu należy m.in. przedstawianie Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego stanowisk, w tym opinii i rekomendacji, dotyczących inicjatyw i przedsięwzięć realizowanych w województwie w obszarze polityki uczenia się przez całe życie. Zadanie to będzie realizowane poprzez analizowanie kwestii, wpływających na politykę uczenia się przez całe życie oraz wspieranie działań służących efektywnemu wydatkowaniu w województwie środków przeznaczonych na ten cel.
 2. Przeprowadzenie badań społecznych m.in. wśród instytucji edukacyjnych (w tym kształcenia formalnego na różnych poziomach), publicznych służb zatrudnienia i innych podmiotów rynku pracy, których wyniki przyczynią się do utworzenia systemu monitorowania i prognozowania zapotrzebowania na kwalifikacje oraz kompetencje zawodowe w województwie zachodniopomorskim. Badania będą również dotyczyły obszaru poradnictwa zawodowego w regionie dzięki czemu pozyskana zostanie wiedza niezbędna do formułowania programów naprawczych i rozwojowych w tym zakresie.
 3. Utworzenie i nawiązanie współpracy sieci doradców zawodowych zatrudnionych w różnych instytucjach zajmujących się całożyciowym poradnictwem zawodowym, która zaowocuje powstaniem inicjatyw wspierających szkoły i uczniów w doborze ścieżki kariery, co będzie miało wpływ na dostosowanie doradztwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz promocję szkolnictwa zawodowego.
 4. Opracowanie Zachodniopomorskiego zoperacjonalizowanego programu wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030, który będzie stanowił szerokie i efektywne upowszechnianie głównych założeń Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 oraz Lifelong Learning (LLL), co przyczyni się do zwiększenia świadomości społecznej, aktywnego zaangażowania interesariuszy oraz pełnej realizacji celów edukacyjnych i rozwojowych regionu.

PODMIOTY REALIZUJĄCE ZADANIA:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego / Województwo Zachodniopomorskie

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40

70-421 Szczecin

Gabinet Marszałka

Biuro Projektów Promocyjno-Informacyjnych

Tel. 91 45 42 958

e-mail: projekty@wzp.pl


Wydział Edukacji I Sportu

Tel. 91 45 28 836

e-mail: aczerniawska@wzp.pl


Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. A. Mickiewicza 41

Wydział Projektów Własnych

Biuro ds. projektu „Zachodniopomorski System Wsparcia Kształcenia Ustawicznego”

Tel. 91 42 56 124


Wydział Polityki i Analiz Rynku Pracy

Biuro Zachodniopomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy

Tel. 91 42 56 147

e-mail: zorp@wup.pl


Wydział Poradnictwa Zawodowego

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Szczecinie

Tel. 91 42 56 126 lub 690 129 096

e-mail: cipkz-szczecin@wup.pl


Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Koszalinie

Tel. 94 344 50 00

e-mail: cipkz-koszalin@wup.pl

Twoja przeglądarka jest nieaktualna! Może to powodować kłopoty z bezpieczeństwem oraz nieprawidłowe wyświetlanie stron. Zaaktualizuj swoją przeglądarkę lub pobierz jedną z następujacych: Firefox, Chrome, Opera.