Unia Europejska (logo) Pomorze Zachodnie (logo)

Projekt 2017-2021

Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje

Projekt  nr RPZP.01.14.00-32-0001/17 finansowany jest ze środków UE, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,  Oś priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Przedmiotem projektu jest realizacja szeregu wydarzeń, przedsięwzięć i działań promujących Pomorze Zachodnie jako region silny gospodarczo, otwarty na innowacje i nowe pomysły biznesowe oraz ukierunkowany na rozwój inteligentnych specjalizacji.

W ramach projektu organizowane są wydarzenia  promujące Pomorze Zachodnie jako region przyjazny innowacjom, w tym udział regionu w międzynarodowych inicjatywach dotyczących innowacji. Odbywają się również prezentacje gospodarczego potencjału województwa podczas wydarzeń krajowych i zagranicznych.

Przeprowadzony zostanie konkurs dla przedsiębiorców z sektora MMŚP, którzy prowadzą efektywny, nowatorski biznes, stanowiący jednocześnie formę promocji regionalnego potencjału i możliwości rozwoju gospodarczego w regionie poprzez ukazanie dobrych praktyk.

Projekt zakłada ponadto organizację szeregu działań, mających na celu wsparcie kooperacji zachodniopomorskich przedsiębiorstw, w tym z partnerami zagranicznymi. Promocja potencjału gospodarczego regionu będzie odbywała się głównie poprzez realizację wydarzeń, przedsięwzięć i cennych inicjatyw pozytywnie wpływających na rozwój regionu i jego wizerunek, których celem będzie wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki oraz tworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP. Powyższe działania zostaną wsparte realizacją nowoczesnej kampanii promocyjno-informacyjnej w wybranych kanałach komunikacji marketingowej. Wdrożenie planowanych działań będzie odbywało się z różnym natężeniem.

Cele i rezultaty projektu:

Pomorze Zachodnie to jedno z najlepszych miejsc do lokowania inwestycji w Europie Środkowej, zwłaszcza dla firm sektora nowych technologii (przemysł kreatywny, technologie informatyczne i telekomunikacyjne), biotechnologii, przemysłu maszynowego, przede wszystkim, związanego z odnawialnymi źródłami energii, gospodarki morskiej i logistyki oraz całorocznej turystyki rekreacyjno-sanatoryjnej. W regionie funkcjonuje wiele firm świadczących usługi na rzecz biznesu, nie tylko dla firm z regionu, ale również spoza niego. Zrealizowane najważniejsze inwestycje infrastrukturalne w system połączeń drogowych, kolejowych, morskich i powietrznych, wykreowały niezwykłą przestrzeń inwestycyjną z najlepszymi w Polsce możliwościami transportowymi. Mieszkańcy korzystają z dobrodziejstw inwestycji w głębi regionu mając bardzo dobre połączenia z dwoma największymi ośrodkami miejskimi w Szczecinie i Koszalinie, które kształcą przyszłych pracowników w oczekiwanych przez inwestorów specjalnościach. Mogą wyjątkowo łatwo korzystać z walorów rekreacyjnych regionu. Pomorze Zachodnie jest liderem inwestycji w odnawialne źródła energii, które nie kolidują z funkcją rekreacyjno-turystyczną. Całoroczne ośrodki wypoczynkowe i sanatoryjne zdominowały polski rynek usług SPA. Region jest polskim symbolem harmonijnego naturalnego rozwoju w trosce o środowisko, w którym warto mieszkać, a nawet przeprowadzić się tu z innego regionu. Głównym celem realizacji projektu jest podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu, dzięki wsparciu i wykorzystaniu potencjału regionalnych przedsiębiorstw, warunków gospodarczych, a także promocja elementów, które świadczą o wyjątkowości wiedzy i zasobów regionu, sprzyjaniu tworzenia nowych firm, czego konsekwencją będzie wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym oraz uzyskanie przewagi gospodarczej.

Cele szczegółowe projektu to:

 • stworzenie optymalnego środowiska gospodarczego, sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorstw w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem sektora MŚP oraz inteligentnych specjalizacji poprzez realizację działań promocyjnych, umacniających wizerunek gospodarczy Województwa Zachodniopomorskiego;
 • tworzenie i rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego poprzez działania promocyjne i wspierające; – poprawa dostępu do usług otoczenia biznesu;
 • ukierunkowanie przedsiębiorstw na zwiększenie stopnia kooperacji z partnerami regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi;
 • tworzenie warunków na rzecz rozwoju gospodarczego.

Planowane rezultaty projektu:

 • wzmocnienie pozytywnego wizerunku Pomorza Zachodniego wśród mieszkańców regionu i kraju;
 • wzrost świadomości wśród odbiorców o możliwościach rozwoju gospodarczego, jakie oferuje region, o potencjale regionalnej gospodarki, walorach gospodarczych regionu, które są przystosowane do efektywnego prowadzenia i rozwoju działalności na tym obszarze;
 • zwiększenie rozpoznawalności marki Pomorza Zachodniego wśród mieszkańców regionu i kraju;
 • ukazanie regionu jako silnego gospodarczo;
 • wsparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora MMŚP w regionie.

Ukazanie regionu jako silnego gospodarczo, otwartego na innowacje i nowe pomysły biznesowe oraz ukierunkowanego na rozwój inteligentnych specjalizacji, zostanie osiągnięte przez prezentację dobrych praktyk, sukcesów regionalnych przedsiębiorców. Realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania istotnych problemów, głównie w zakresie poprawy atrakcyjności inwestycyjnej obszarów, które mają szansę na rozwój społeczny, gospodarczy i tworzenie miejsc pracy. Działania podejmowane w projekcie mają na celu promocję infrastruktury przedsiębiorczości dostosowanej do oczekiwań przedsiębiorców.

Wskaźniki produktu:

 1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 158,
 2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe – 158,
 3. Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno- promocyjnych o charakterze krajowym [szt.] – 32,
 4. Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym [szt.] – 25.

Wskaźniki rezultatu:

 1. Liczba potencjalnych inwestorów, do których beneficjent dotrze z ofertą inwestycyjną regionu [szt.] – 90,
 2. Ilość wypromowanych ofert inwestycyjnych  [szt.] – 55.

Projekt dofinansowany ze środków UE, ze środków EFRR w ramach RPO WZ 2014-2020 z działania 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym; dofinansowanie – 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

Twoja przeglądarka jest nieaktualna! Może to powodować kłopoty z bezpieczeństwem oraz nieprawidłowe wyświetlanie stron. Zaaktualizuj swoją przeglądarkę lub pobierz jedną z następujacych: Firefox, Chrome, Opera.