/

O PROJEKCIE

Województwo Zachodniopomorskie realizuje projekt finansowany ze  środków Unii Europejskiej pod nazwą „Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje – etap II”.

Oś Priorytetowa 01.00 Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie, działanie 01.14.00 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Głównym celem realizacji projektu jest wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym poprzez podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów świadczących usługi przyszłości i wspierające zrównoważony rozwój.

Specjalizacja stanowi odpowiedź na rosnące znaczenie gospodarki opartej na wiedzy, odgrywającej decydującą rolę w stymulowaniu rozwoju gospodarczego i społecznego. Motorem tego rozwoju są innowacje, badania naukowe i zdolność do ich komercjalizacji, jak również metody generowania nowych idei i pomysłów oraz efektywne zarządzenie wiedzą i technologią.

Służyć temu będzie wsparcie i wykorzystanie potencjału regionalnych przedsiębiorstw, warunków gospodarczych dla stworzenia lepszego podłoża dla rozwoju przedsiębiorstw oraz kontynuowanie spójnej, kompleksowej i konsekwentnej strategii promowania marki Województwa Zachodniopomorskiego.

Cele szczegółowe realizacji projektu:

 • stworzenie optymalnego środowiska gospodarczego do rozwoju przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnianiem MŚP świadczących usługi przyszłości i wspierające zrównoważony rozwój,
 • ukierunkowanie przedsiębiorstw na zwiększenie stopnia kooperacji z partnerami regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi,
 • budowanie świadomości firm świadczących usługi przyszłości i wspierające zrównoważony rozwój w regionie, wśród grupy popytowej poprzez działania promocyjno-informacyjne,
 • budowa i wzmacnianie wizerunku nowoczesnego regionu – otwartego na innowacje, prośrodowiskowego, wzmocnienie współpracy regionu z zagranicznymi partnerami,
 • wspieranie inicjatyw i przedsiębiorstw mających na celu zrównoważony rozwój,
 • tworzenie przedsięwzięć na rzecz konsolidacji środowiska MŚP ze szczególnym uwzględnieniem usług przyszłości,
 • wspieranie w rozwoju oraz zatrzymanie specjalistów segmentu usług przyszłości w regionie,
 • poprawa konkurencyjności zachodniopomorskich przedsiębiorców świadczących usługi przyszłości poprzez poprawę warunków związanych z umiędzynarodowieniem działań MŚP.

Projekt podzielony jest na etapy:

I ETAP: Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w wymiarze regionalnym – diagnoza stanu potrzeb i problemów przedsiębiorstw oraz realizacja działań stanowiących odpowiedź na te potrzeby;

II ETAP: Stworzenie warunków do współpracy i wymiany know-how w wymiarze regionalnym i krajowym – poprawa konkurencyjności gospodarki regionu;

III ETAP: Prezentacja potencjału gospodarczego Pomorza Zachodniego na arenie międzynarodowej – zwiększenie rozpoznawalności marki Pomorza Zachodniego w kraju i zagranicą;

IV ETAP: Organizacja cennych inicjatyw gospodarczych o charakterze międzynarodowym – cel: ukazanie regionu jako innowacyjnego i otwartego na współpracę.

W projekcie planuje się realizację następujących zadań:

 1. Tworzenie optymalnego środowiska gospodarczego do rozwoju przedsiębiorstw poprzez wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;
 2. Organizacja wydarzeń promujących potencjał i walory gospodarcze Pomorza Zachodniego;
 3. Udział i współorganizacja przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych w kraju i za granicą;
 4. Wzmocnienie wizerunku nowoczesnego regionu poprzez działania promocyjno-informacyjne.

Czas trwania projektu: 08 czerwca 2021 – 31 grudnia 2023

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 15 000 000,00 zł.

Przejdź do pozostałch wiadomości